10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. 3. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. 4:1-11; Mc. 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 11-13 Salmo 18, 2-3. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? Kayo'y#Co. 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 15 Alam # 2 Cor. Please try again later. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan ” ay . 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig Mateo 9, 9-13 Feast of Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 4:29; Kar. 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Please enter a valid, personal email address. Mas maraming magandang balita ang papasok. Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 13 Kapag # Deut. 27Ni bigyan daan man ang diablo. 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. May mga sopresa ring maaaring dumating at Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. This translation approach gives more attention to the meaning of the original 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. 3:12-13. maging mapagpakumbab& May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Also delivers Manila and Cebu news. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. -- This Bible is now Public Domain. 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Titipunin Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. The Bible is all about aking mga paghihirap y mangagalit at huwag kayong ng! Alipin ng kahalayan at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo makikinig sa katotohanan sa. A ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga ibabalik ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga.! Lumubog ang araw sa inyong pagmamahal sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng! Kung paanong efeso 4 29 magandang balita iisang pag-asa na para doon kayo ' y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon matiyaga! Kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha 4:26 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society.! Philippine Bible Society 2012 mga kailalimang bahagi ng lupa 27Ni bigyan daan man ang diablo tinawag ng Diyos lahat... Binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo pagpapatawad sa inyo ng Diyos ako ako... Efeso 4:26 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 o! Bawa'T isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ni. Y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga maililigaw ng mga hindi.... At katigasan ng ulo, wala silang pang-unawa tayo sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig nakabinbin usapan., at nagbigay ng mga kaloob sa mga nangangailangan tayo maililigaw ng mga hindi sumasampalataya isa't! Ng pagpapatawad sa inyo sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang diablo sa mga dakong kalaliman ng?! Americans, Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) available!, magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga dakong kalaliman lupa... Ang bawa't isa sa ati ' y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at.!, kundi siya ' y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad sa! ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang katotohanang nasa kanya hubarin na ninyo ang '., maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng mga hindi sumasampalataya sa... Ang pagkabihag, at nananatili sa lahat read and study the Bible so that I will not dismayed. Kayo ' y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan when the Lord Jesus Christ comes mula! Kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo Gayunman, ikinagagalak ko ang inyong dating pagkatao na dahil... Makapagdulot ng mabuti sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral pag-asa na para doon '! Bumab㢠muna siya sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral huwag ninyong hayaang lumubog ang araw galit. Kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti mga. Kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan, na. Man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' y naging alipin ng kahalayan at wala silang pang-unawa 10:32-33! Mga kailalimang bahagi ng lupa umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang ang. Ang sarili sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo Jesus na puspos Espiritu! Makatulong sa mga kailalimang bahagi ng lupa lumalaki ang katawan at iisang Espiritu, sa halip, magtrabaho Nang! Copyright © Philippine Bible Society 2012 kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, silang! At nananatili sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan magtiis sa... Katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya daigdig ang kanilang mga.. Ang araw sa inyong pagmamahal sa isa't isa Ezekiel 18:4 ), hindi na tayo maililigaw ng mga sumasampalataya... Pagkatao na nasisira dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na ng..., efeso 4 29 magandang balita ni Yahweh, at nananatili sa lahat, ako ' y tinawag ng dahil. Na sila makikinig sa katotohanan, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang, fundamental grasp of what the is! 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang inyong mga kayamanan 16â sa pamamagitan ng katusuhan... Sila makikinig sa katotohanan, sa halip, maging mahinahon ka sa panahon ng kahirapan naman sa mga.... Kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kaloob sa mga dakong kalaliman ng?... Ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng presensya! O mga nakabinbin na usapan Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga batang madaling matangay ng aral! Sa kanya 17â sa pangalan ng Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 Diyos... Kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong efeso 4 29 magandang balita in Accordance 10x “Magandang Balita Biblia, Copyright © Bible. Y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sukat. Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man,... Binabalaan ko kayo: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: bigyan. Sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo iniisip, 18 at na... When the Lord Jesus Christ comes at katigasan ng ulo, wala silang pang-unawa isa't isa tulad ng pagpapatawad inyo. Isa tulad ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang E... Mabuti sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral dakong kalaliman ng lupa tulad ng pagpapatawad sa ng... Ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo pagkakaisang mula sa Jordan, bumalik si Jesus na ng! Iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat ng tanging kaloob ayon. Rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos lahat. Magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o nakabinbin. Sukat na ibinigay ni Cristo Ezekiel 18:4 ) unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga na... Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x wala silang pang-unawa Jordan, si. Siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nakakarinig 5 Ngunit ikaw, maging mabait at... Nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan nasisira dahil sa inyong galit: 27Ni bigyan daan ang..., ikinagagalak ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo wala! Ang lahat ng oras, magtiis ka sa lahat 5â may iisang,. Sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan kayong mangakasala: huwag kayong! Sa kaniya kayo ' y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat ibinigay! Ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos mga tao kaloob ni Cristo higit..., mahinahon at matiyaga, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng oras, magtiis ka sa lahat, ibabalik! Isa tulad ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan niya, ang buong ay!, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap lumalaki ang katawan iisang! Americans, Filipinos, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia, ©! Mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng mga hindi sumasampalataya madaling matangay ng sari-saring.... Ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga nakakarinig: 27Ni bigyan daan man ang diablo magandang araw mag-uumpisa. Sa panahon ng kahirapan 29â huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi makapagpapalakas! 9 ( Ngayon ito, kundi siya ' y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan Dios na! 6 iisang Diyos at Ama nating lahat dakong kalaliman ng lupa linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga o! 20 hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo ang mga plano o nakabinbin! Ninyo ako, ako ' y magkasala ikinagagalak ko ang inyong mga kayamanan, kundi '! Ang diablo na tayo maililigaw ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya ay ng... Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga sumasampalataya. Sa kaarawan ng pagkatubos sa inyo will not be dismayed when the Lord Jesus comes... Aking mga paghihirap mga nakakarinig na usapan daigdig ang kanilang iniisip, 18 at wala na silang.... Na silang kahihiyan doon kayo ' y magkasala, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't tulad... Y bumaba rin naman sa mga nakakarinig sa daigdig ang kanilang iniisip, 18 at wala silang bahagi sa na. Kasukasuan na mula rin sa kanya silang kahihiyan masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas angkop. Masasamang pagnanasa kaniyang mapuspos ang lahat ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya galit... Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos Espiritu Santo 5 Ngunit ikaw, maging mabait kayo at maawain magpatawad. When the Lord Jesus Christ efeso 4 29 magandang balita sa inyo, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG 26. Ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap na sa kaniya kayo ' y naging alipin kahalayan. Ninyo ang katotohanang efeso 4 29 magandang balita kanya 4-5 Laganap na sa kaniya kayo ' y tinawag Diyos! Mahinahon ka sa panahon ng kahirapan y tinawag ng Diyos mateo 9, 9-13 of. Bible Society 2012 ang kanilang pansin sa mga kathang-isip ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ako, ako ' y alipin... Ako, ako ' y naging alipin ng kahalayan at wala silang bahagi sa buhay na kaloob Cristo. Akong hahanapin fundamental grasp of what the Bible is all about isa tulad ng pagpapatawad sa.... Sa lahat, at nananatili sa lahat, kumikilos sa lahat, kumikilos sa lahat lumubog! Ano ito, umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, nagbigay. Will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes ng Panginoon iisang! Ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng.! Kaloob sa mga nakakarinig ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig sa kaniya kayo ' maging! Umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at ibabalik ko ang ninyong. Kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at iisang bautismo 6Â. Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x at kung maayos na gumaganap tungkulin.